top of page

Kdaj potrebujem svetovalca za kemikalije?

Zakon o kemikalijah (ZKem) v 44. členu opredeljuje pogoje za prodajo nevarnih kemikalij v Sloveniji ter ureja področje svetovalcev za kemikalije.


Koraki za prodajo/proizvodnjo ali skladiščenje nevarnih kemikalij:


1. Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje oz. prometa oz. skladiščenja nevarnih kemikalij.


Dovoljenje izda Urad za kemikalije, pri čemer je potrebno za vsako izdano dovoljenje plačati enkratno takso, ki znaša:

- za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij: 473 €

- za promet z nevarnimi kemikalijami: 236 €

- za skladiščenje nevarnih kemikalij: 150 €

- za uporabo nevarnih kemikalij: 50 €


2. Pogoj za izdajo dovoljenja je sklenjena pogodba s svetovalcem za kemikalije, ki mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske, farmacevtske ali agronomske smeri ter opravljen tečaj za svetovalca za kemikalije.


V tej točki vam z veseljem ponudbimo svoje storitve svetovalca za kemikalije (info@chem-consulting.si), saj izpolnjujemo vse predpisane pogoje in vam hkrati ponujamo ugodno in zanesljivo pomoč pri postavitvi vaših produktov na slovenski trg.


Kaj je še potrebno uredit pred prodajo nevarnih kemikalij?


- Nevarne kemikalije morajo biti opremljene z ustrezno CLP etiketo ter varnostnim listom v nacionalnem jeziku.


- V kolikor so produkti razvrščeni kot nevarni za zdravje oz. imajo fizikalne nevarnosti ter so namenjenih splošnim uporabnikom je potrebno izvesti PCN notifikacijo ter pridobiti UFI kodo.


- Prijaviti kemikalijo v Informacijski sistem za kemikalije (ISK).


Potrebujete pomoč? Zagotovite si informativno ponudbo in se prepričajte o naši strokovnosti, odzivnosti in konkurenčnih cenah (info@chem-consulting.si).Dovoljenja za promet z nevarnimi kemikalijami NI potrebno pridobiti pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo promet na drobno z nevarnimi kemikalijami kot predmeti splošne rabe, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

- vnetljivi plini, kategorije nevarnosti 1,

- vnetljivi aerosoli, kategorije nevarnosti 1 in 2,

- vnetljive tekočine, kategorije nevarnosti 1 in 2,

- vnetljive trdne snovi, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,

- piroforne tekočine ali trdne snovi, kategorije nevarnosti 1,

- kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,

- samoreaktivne kemikalije vrste B, C, D, E in F,

- kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost kože, kategorije nevarnosti 1 in 2,

- kemikalije, ki dražijo oči, kategorije nevarnosti 1 in 2,

- kemikalije, ki dražijo dihalne poti,

- specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 3,

- kemikalije, ki imajo narkotične učinke,

- nevarne za vodno okolje, kategorija akutne nevarnosti 1,

- nevarne za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 1 in 2,

- nevarne za ozonski plašč,

razen če drug zakon prometa s temi kemikalijami ne ureja drugače.


Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji uporabljajo nevarne kemikalije, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

- akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,

- mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,

- rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,

- strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,

- specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,

- specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,

morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon in imeti dovoljenje za njihovo uporabo.

Comments


bottom of page