top of page

VARNOSTNI LISTI

ZA VSE EVROPSKE DRŽAVE NA ENEM MESTU

Evropska zakonodaja iz področja nevarnih kemikalij določa, da je potrebno varnostne lista zagotavljati v nacionalnem jeziku, kjer je nevarni proizvod proizveden oz. dan na trg. Naša ekipa ustrezno izobraženih svetovalcev za kemikalije vam zagotavlja strokovno in hitro izdelavo varnostnih listov v vseh EU jezikih.

Če želite imeti strokovno in dobro pripravljene varnostne liste, smo pravi naslov za vas. Ustvarjamo dokumentacijo, ki je vedno v skladu z najnovejšo zakonodajo, hkrati pa zagotavljamo, da so vaši varnostni listi unikatni - z vašim logotipom in barvami .

Naj urejena dokumentacija postane vaša konkurenčna prednost!

Za izdelavo varnostnih listov uporabljamo poseben program - inovativne programske rešitve, zasnovane za kemijsko industrijo.

Zakonodaja EU zahteva, da vsak nevaren proizvod na trgu spremlja varnostni list v uradnem jeziku države. Če torej svoj izdelek prodajate v treh državah EU, morate varnostni list zagotoviti v treh jezikih.

Varnosti list mora:

 • biti oblikovan v skladu s predpisi EU (naslovi odsekov, zakonodajni stavki itd.)

 • biti napisan v uradnem jeziku države, v kateri je izdelek dan na trg.

 • vsebovati omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu, specifične za državo.

 • imeti v oddelku 15 navedeno nacionalno zakonodajo.

Pravilno izdelan varnostni list (SDS) je postal nujen za ustrezno skladnost z veljavno zakonodajo ter za preprečitev inšpekcijskih sankcij.

Prepričajte se o naši odzivnosti in nas kontaktirajte za ne-zavezujočo ponudbo. Manjšo količino varnostnih listov vam izdelamo celo v 24 urah! Ob naročilu večjega števila varnostnih listov vam priznamo količinski popust.

27

JEZIKOV

Leaf Pattern Design

36

DRŽAV

Leaf Pattern Design

UFI

+ VL PAKET

Seznam držav za ketere izdelujemo varnostne liste (VL):

SDS EU countires requirements

A

AVSTRIJA

G

GRČIJA

P

POLJSKA

PORTUGALSKA

B

BELORUSIJA

BELGIJA

BOLGARIJA

C + Č

CIPER

ČEŠKA

D

DANSKA

H

HRVAŠKA

R

ROMUNIJA

RUSKA FEDERACIJA

I

IRSKA

ITALIJA

L

LATVIJA

LITVA

LUKSEMBURG

S + Š

SRBIJA

SLOVAŠKA

SLOVENIJA

ŠPANIJA

ŠVEDSKA

ŠVICA

E

ESTONIJA

EVR - ANG

M

MADŽARSKA

MALTA

T

TURČIJA

F

FINSKA

FRANCIJA

N

NEMČIJA

NIZOZEMSKA

NORVEŠKA

U + V

UKRAJINA

VELIKA BRITANIJA

UK Biocides

VEČ kot NAROČITE

VEČ PRIHRANITE

Kaj je varnostni list (SDS / MSDS)?

Varnostni list je dokument, ki zagotavlja prenos informacij o kemičnih izdelkih do uporabnikom ter pomagajo pri oceni tveganja. Opisuje nevarnosti, ki jih predstavlja kemikalija in podaja informacije o ravnanju, skladiščenju in nujnih ukrepih v primeru nesreče.

Kaj je vključeno v varnostni list?

Varnostni list je sestavljen iz 16 oddelkov, ki morajo vsebovati vse zakonsko zahtevane informacije.

Oddelki SDS so:

1. Identifikacija snovi / zmesi in družbe / podjetja

2. Določitev nevarnosti

3. Sestava / podatki o sestavinah

4. Ukrepi za prvo pomoč

5. Protipožarni ukrepi

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

7. Ravnanje in skladiščenje

8. Nadzor izpostavljenosti / osebna zaščita

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

10. Obstojnost in reaktivnost

11. Toksikološki podatki

12. Ekološki podatki

13. Odstranjevanje

14. Podatki o prevozu

15. Zakonsko predpisani podatki

16. Drugi podatki

VL mora biti:

 • napisan na jasen in jedrnat način, tako da je razumljiv vsem uporabnikom.

 • Prilagojen posebni zakonodaji države.

 • Napisan v uradnem jeziku države, v kateri se proizvod prodaja.

SDS services for eu countries

IZDELAVA VARNOSTNIH LISTOV

 • urejena dokumentacija v skladu z zakonodajo,

 • vključene nacionalne zahteve in omejitve,

 • sprostitev zaposlenih, ki lahko opravljajo

       pomembnejše naloge.

V čem se razlikujemo od konkurence?

 • Smo cenovno dostopnejši,

 • storitev opravimo v kratkem času

      (manjše št. varnostnih listov zagotovimo v 24 urah),

 • varnostne liste izdelamo za vse EU države,

 • nudimo personalizirano dokumentacijo

       (vaš logotip in vaše barve),

 • pokrivamo vsa področja kemijske regulative.

Pišite nam in se prepričajte o naši odzivnosti

in profesionalnosti.

Safety Data Sheet services EU
bottom of page