top of page

Pravila za označevanje detergentov namenjenih splošnim uporabnikom

Prodajate detergente in sami izdelujete etikete? Ali ste prepričani, da ste navedli vse kar zahteva CLP uredba in Uredba o detergentih? Preverite spodnje uporabne nasvete za označevanje detergentov.


V skladu z Uredbo o detergentih (ES št. 648/2004) morajo biti na etiketi navedeni s čitljivimi, vidnimi in neizbrisnimi črkami na embalaži v kateri se dajejo v promet za prodajo potrošniku naslednji podatki:


(a) ime in trgovsko ime izdelka;


(b) ime ali trgovsko ime ali blagovna znamka in popoln naslov ter telefonska številka stranke, odgovorne za dajanje izdelka v promet;


(c) naslov, elektronski naslov, če je na voljo, in telefonska številka, na kateri se lahko dobi seznam iz člena 9(3).

Kaj je zapisano v členu 9(3)?

V členu 9(3) je zapisano, da morajo izdelovalci, ki dajo v promet detergente dati na voljo brez odlašanja in brezplačno vsakemu medicinskemu osebju, ki to zahteva, seznam sestavin, kot je določeno v Prilogi VII C.


Priloga VII C:

Seznam sestavin mora vsebovati ime detergenta in izdelovalca.


Navedejo se vse sestavine; naštete so v padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso in seznam se naprej razdeli na naslednje razpone masnih odstotkov:

— 10 % ali več,

— 1 % ali več, vendar manj kot 10 %,

— 0,1 % ali več, vendar manj kot 1 %,

— manj kot 0,1 %.


Nečistoče se ne štejejo za sestavine.


Za vsako sestavino se navedejo splošno kemijsko ime ali ime po IUPAC (2), številka CAS in, če sta na voljo, ime INCI ter naziv iz evropske farmakopeje.


Od uvedbe UFI kode oz. PCN notifikacij morajo biti podatki o sestavi na voljo tudi preko spletnega portala Centra za zastrupitve.

d) Na embalaži detergentov je navedena vsebina, v skladu s specifikacijami, predvidenimi v Prilogi VII A. Na njej se nahajajo tudi navodila za uporabo in posebni varnostni ukrepi, če so potrebni.

Kaj je navedeno v Prilogi VII, del A: označevanje vsebine?

Naslednje določbe o označevanju se uporabljajo pri pakiranju detergentov, ki se prodajajo za splošno uporabo.Če so dodani konzervansi, se navedejo, ne glede na njihovo koncentracijo, pri čemer se uporabi, kjer je mogoče, skupno poimenovanje, vzpostavljeno v skladu s členom 8 Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi proizvodi.


Če so kot take dodane v koncentracijah nad 0,01 %, preračunano na maso, se alergene dišave, ki so navedene na seznamu snovi v Prilogi III, Del 1 Direktive 76/768/EGS, spremenjene z Direktivo 2003/15/ES, navedejo s poimenovanjem iz te direktive, kakor tudi vse druge dišave, ki se pozneje dodajo Prilogi.

e) Poleg tega so na embalaži detergentov, ki se prodajajo za splošno uporabo z namenom, da se uporabljajo kot detergenti za pranje perila, navedeni podatki, predvideni v Prilogi VII B.

Priloga VII B: Označevanje podatkov o odmerjanju

Embalaža detergentov, ki se prodajajo splošnim uporabnikom in so predvideni kot detergenti za pranje perila, morajo vsebovati naslednje podatke:


- priporočene količine in/ali navodila za odmerjanje, izražene v mililitrih ali gramih, ki ustrezajo standardni polnitvi pralnega stroja za mehko, srednje trdo in trdo vodo ter za en ali dva ciklusa pralnega postopka;


- za močne detergente, število standardnih polnitev pralnega stroja z „običajno umazanimi“ tkaninami, in za detergente za pranje občutljivih tkanin, število standardnih obremenitev pralnega stroja z malo umazanimi tkaninami, ki se jih da oprati v stroju z vsebino embalaže in z uporabo vode srednje trdote, ki ustreza 2,5 milimola CaCO3/l;


- kapaciteta merilne posodice, če je priložena, se navede v mililitrih ali gramih in na njej so označbe, ki navajajo odmerek detergenta za standardno polnitev pralnega stroja za kategorije mehke, srednje trde in trde vode.


Standardne polnitve pralnega stroja so 4,5 kg suhega perila za pranje z močnimi detergenti in 2,5 kg suhega perila za pranje z detergenti za občutljivo perilo, v skladu z opredelitvami Odločbe Komisije 1999/476/ES o določitvi ekoloških meril za podelitev ekološke nalepke Skupnosti za detergente za pranje perila.


Detergent se šteje kot močan detergent, razen če ga izdelovalec pretežno priporoča za nego tkanin, na primer pranje pri nižjih temperaturah, pranje občutljivih in barvnih tkanin.

f) V primerih, ko je v neki državi članici potrebno v skladu z nacionalnimi zahtevami označevati v nacionalnem(-ih) jeziku(-ih), izdelovalec in distributer upoštevata to zahtevo, pri navajanju podatkov določenih v odstavkih e in f.


g) ker pa detergenti zapadejo tudi pod CLP uredbo morajo na etiketi biti navedeni tudi spodnji podatki


- nominalna količina snovi ali zmesi v embalaži, kjer je ta na voljo širši javnosti, razen če je ta količina navedena drugje na embalaži;


- piktogrami, kjer je to relevantno;


- opozorilna beseda, kjer je to relevantno;


- H stavki, kjer je to relevantno;


- P stavki, kjer je to relevantno;


- dodatne informacije in EUH stavke, kjer je to relevantno;


- UFI kodo in izvedeno PCN notifikacijo; kjer je to relenatno.


Več o postavitvi UFI kode na etiketah lahko preberete TUKAJ.


Področje detergentov zahteva kar nekaj znanja. V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi ustrezne etikete, izvedbi PCN notifikacije in izdelavi varnostnih listov smo vam na voljo. Kontaktirajte nas na info@chem-consulting.si za neobvezujočo ponudbo.


All the information on this website - www.chem-consulting.si - is published in good faith and for general information purpose only. Chem Consulting does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (Chem Consulting), is strictly at your own risk. Chem Consulting will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.


From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone 'bad'.


Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their "Terms of Service" before engaging in any business or uploading any information.


By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Σχόλια


bottom of page