top of page
Biocidal product - disinfection

AVTORIZACIJA BIOCIDNIH PROIZVODOV

KAJ SO BIOCIDNI PROIZVODI?

 

Na spletni strani Urada za kemikalije je navedeno: "Biocidni proizvodi so snovi ali zmesi namenjene kemičnemu ali biološkemu uničenju, odvračanju, onemogočenju ali preprečevanju delovanja škodljivih organizmov - škodljivcev, plesni in bakterij. Med biocidne proizvode uvrščamo različna dezinfekcijska sredstva, kemikalije, ki se uporabljajo kot konzervansi proizvodov in materialov, proizvode za nadzor nad škodljivci (nekmetijski namen) in antivegetacijska sredstva. Vključujejo npr. insekticide za zatiranje žuželk in dezinfekcijska sredstva, ki se uporabljajo bodisi na koži, v prostorih, za pitno ali bazensko vodo."

Povedano z drugimi besedami, Uredba o biocidnih proizvodih (BPR, Uredba (EU) 528/2012) ureja uporabo in dajanje na trg biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, živali, materialov ali izdelkov pred škodljivimi organizmi, z delovanjem aktivnih snovi, ki jih vsebuje biocidni proizvod. Cilj te uredbe je izboljšati delovanje trga biocidnih proizvodov v EU ob zagotavljanju visoke ravni varnosti za ljudi in okolje.

 

Med drugim je v Uredbi zapisano, da je po odobritvi vseh aktivnih snovi biocidnega proizvoda potrebno zaprositi za pridobitev nacionalnega dovoljenja oziroma avtorizacijo biocidnega proizvoda.

KAJ POMENI IZRAZ AVTORIZACIJA?

 

Avtorizacija oz. nacionalno dovoljenje je upravni akt, s katerim pristojni organ države članice dovoli dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda ali družine biocidnih proizvodov na njenem ozemlju ali delu njenega ozemlja.

Vloga mora biti vložena prek aplikacije Evropske agencije za kemikalije (ECHA). Za pripravo vlog se uporablja informacijsko orodje IUCLID 6. Za izdajo dovoljenja mora biocidni proizvod izpolnjevati pogoje glede dostopnosti biocidnega proizvoda, imeti mora ustrezne lastnosti, biti mora ustrezno označen in imeti izdelan varnostni list.

Pristojni organ po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbine so določene v točki 2 in 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi.

Celoten postopek avtorizacije je zelo kompleksen in dolgotrajen, saj je za uspešno izpeljan proces potrebno izdelati in predložiti številne ocene tveganja ter študije. Naši strokovnjaki vas vodijo skozi celoten proces in poskrbijo, da uspešno pridemo do zastavljenega cilja.

 

Zaradi specifičnosti vsakega projekta avtorizacije vam izdelamo individualno ponudbo na podlagi poslanih informacij. V kolikor bi želeli pridobiti informativno ponudbo nas kontaktirajte.

bottom of page